English | 怀念旧版

首页 > 师资团队 > 外聘教师 > 硕士生导师 > 正文

杜长亮


 

 

 
姓名:杜长亮            
性别:男          
出生年月:79年10月          
民族:汉          
职称:教授          
主要研究方向:运动训练过程控制 全民健身工程
单位:南京航空航天大学          
拟招生时间:14年9月          
   
 
        

 

 

上一条:赵 青
下一条:许治平